Сините камъни – Сливен

Сините камъни

Сините камъни е наименование на местност, станало емблема за град Сливен.

Това е голям скалният масив, разположен съвсем близо до града. Защо сините?

В действителност скалите не са сини на цвят, в същото време при специфични атмосферни условия – най-често вечер скалите добиват синкав оттенък. Има и друго обяснение за цвета на скалите – това е геоложкият им състав – те съдържат кварцпорфир. Това е едно от най-големите находища на кварцпорфир в Европа.

С това име е наречен обявеният през 1980 година природен парк.

Днес природен парк „Сините камъни” има площ от 11 380.8 хектара и е част от територията защитени територии в страната.

Част от територията на парка – местностите Гребенец-Стидово – попадат в широкия миграционен фронт на птиците Via Pontica.

В природен парк „Сините камъни” има 6 природни забележителности – Халката е една от най-известните – представлява скален феномен и поради близостта си до града е любимо място за туристите. В границите на природен парк „Сините камъни” попада и резерватът „Кутелка” – обявен е през 1986 година с площ от 708 хектара, с цел запазване на съобществата от мизийски бук (Fagus silvatica ssp. moesiaca) и на скалните местообитания на много грабливи птици.

Природният парк „Сините камъни“ притежава голямо биологично разнообразие:

Установени са 97 вида низши растения, от които 43 вида сладководни водорасли и 54 вида лишеи.

Висшите растения са общо 1027 вида и 29 подвида. До момента на територията на парка са известни 70 вида и 7 подвида ендемични, растящи само на това място защитени видове – между които урумово лале (Tulipa urumoffii), давидов мразовец (Colchicum davidovii), черноморска ведрица (Fritillaria pontica), недоразвит лимодорум (Limodorum аbortivum), арабска етионема (Aethionema arabicum), горска съсънка (Anemone sylvestris), лудо биле (Atropa bella-donna) и др.

Фауната в природен парк „Сините камъни” е представена от 244 вида гръбначни и 1 153 вида безгръбначни животни.

От безгръбначната фауна най-добре проучени са 5 групи безгръбначни, между които пеперуди и паяци. От района на Сливен са първите данни за пеперудите в България ,публикувани през 1835-1837 година, а в края на XIX век тук е основано първото в страната ентомологично дружество „Светулка”.

78% от установените гръбначни животни са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а в списъка на световно застрашените животни са включени 23 вида.

176 вида са птиците, срещащи се в парка, като 149 вида са защитени. Изключителен интерес представляват грабливите птици, за които скалните масиви в парка представляват удобно място за гнездене. Природен парк “Сините камъни” е един от четирите района в страната, участващи в мащабен проект за възстановяване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в България.

Повече за Сините камъни тук!

Вашият коментар